AVG

Stichting StaVoord6huis hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Als onderdeel van het beleidsplan is opgenomen over hoe de stichting omgaat met persoonsgegevens en hiermee ten allen tijde privacy waarborgt.

Stichting StaVoord6 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich dat:

  • Enkel persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit beleidsplan;
  • Verwerking van persoonsgegevens beperkt wordt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Uitdrukkelijke toestemming gevraagd wordt als deze nodig zijn voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • De Stichting geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van de rechten en plichten omtrent persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren.Als Stichting StaVoord6huis zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Bij vragen en/of klachten omtrent het (gevoerde) AVG beleid kan te allen tijden contact met de Stichting StaVoord6huis worden opgenomen via de contactpagina.