Verantwoording & Integriteit

Het CBF voert met ingang van 1 maart 2019 een meldplicht in voor Erkende organisaties. Deze meldplicht betreft, naast het melden van mogelijke afwijkingen op de normen, ook het tussentijds melden van vermoedens van ernstige misstanden als gevolg van niet integer handelen. Het melden hiervan stelt het CBF in staat om toe te zien op de plicht van Erkende organisaties om transparant te zijn bij eventuele misstanden zodat schade van het publieksvertrouwen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarnaast kan het CBF in dit soort gevallen de ontwikkeling en toepassing van het integriteitsysteem binnen organisaties stimuleren en borgen. Hierbij worden uiteraard de in 2018 door de commissie normstelling vastgestelde integriteitsnormen als uitgangspunt genomen

Stichting StaVoord6 maakt hierbij gebruik van een basis handvat grensoverschrijdend gedrag opgesteld door Artos, branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking (2018). Het handvat biedt een handelingskader van waaruit specifieke (zorg)maatregelen voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag verder vormgegeven kunnen worden. Passend bij de specifieke situatie (is slachtoffer medewerker of beneficiant, vindt het plaats in Nederland of in het buitenland, in een kantoorsetting of in een hulpverleningssetting, etc.) en de ernst van het grensoverschrijdend gedrag dat heeft plaatsgevonden.

Op dit moment hebben wij een aanvraag CBF keurmerk ingediend en deze aanvraag loopt nog.